VAD TYCKER KVINNOR OM PORR?

Kvinnor och pornografi

thumbnail of 1052

Syfte: Den här studien vill få en större förståelse av hur kvinnor använder pornografi. Studien syftar till att förstå hur kvinnor upplever och använder pornografiskt innehåll samt hur de upplever pornografi påverkar dem.

Teori: De förklaringsmodeller som den här undersökningen tar grund i, för att förstå kvinnors pornografiska upplevelser och erfarenheter, har utgått från receptionsforskningen och receptionsanalyser av Radway Reading the romance och
Ang Wathing Dallas. Studien använder även Skeggs teorier i Att bli respektabel om klass i form av respektabilitet och femininet som beror på bekostnad av varandra.

Metod: Undersökningen har använt sig av fokusgruppintervjuer med redan etablerade vännergrupper bestående av kvinnor. Gruppintervjuerna var semi-strukturerade för att lämna så stort utrymme som möjligt för kvinnornas berättelser.

Material: Studien baserar sig på material inhämtat från gruppintervjuer som har transkriberats för resultat och analys.
Resultat: Kvinnorna definierar pornografi som något orealistiskt och kvinnoförnedrande. Pornografi upprör och provocerar dem på grund av hur, främst den kvinnliga,
pornografiska skådespelaren framställs. Flera kvinnor beskriver känslor av skam när de använder pornografi just för att de inte accepterar det pornografiska narrativet och/eller den pornografiska industrin. Kvinnorna beskriver hur dem har använt pornografi för att bli upphetsade men det pornografiska narrativet gör det problematiskt för kvinnorna att uppleva njutning. Pornografi används av kvinnorna, i
tonåren, för att bilda sig om hur man ska bete sig och ha sex. Influerade av pornografi har de kopierat pornografiska uttryck som de senare använt själva.

Hanna Olsson
MKV, Examensarbete , vt18
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.