Imagine

en plats i cyberspace för miljöintresserade lärare och elever

Abstract Titel: IMAGINE- en plats i cyberspace för miljöintresserade lärare och elever Författare: Helene Lindström Handledare: Jan Strid Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap påbyggnadskurs D Termin: VT 2007 Syfte: Undersökningens syfte är att ta reda på vilka attityder och dominerande föreställningar, eller uppfattningar, som gymnasieungdomar har vad gäller frågor om miljö och hållbar utveckling Metod: En kvantitativ enkätundersökning Material: Gymnasieungdomar i åldern 16-19 år Resultat: Undersökningen visar att ungdomars intresse för frågor om miljö och social rättvisa har ökat kraftigt sedan år 2005. Ungdomarna tror själva att de kommer att bli ännu mer intresserade om några år. Ungdomar tycker att miljöfrågan är mycket viktig och de tror att det kommer att vara den viktigaste frågan om tio år. Trots detta har få av dem sökt information om miljö på Internet eller annat sätt. Störst inverkan på hur intresserade ungdomar är av miljöfrågor tycks familjen ha. Tidigare forskning har visat att det finns brister i svenska skolans utbildning i hållbar utveckling. Lärare tycker att frågan om hållbar utveckling är viktig och de är intresserade av att undervisa om den, men de saknar själva relevant och aktuell utbildning, nytt undervisningsmaterial, stöd uppifrån samt forum för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. En av de viktigaste slutsatserna i den här undersökningen är således att det finns ett behov av en extern aktör som kan arbeta för samt bilda opinion kring frågan om lärarnas utbildning i hållbar utveckling, bidra med utbildningsmaterial samt erbjuda lärare det forum som de efterfrågar. Genom att göra det kan man nå ut till ungdomar där de är mest tillgängliga för utbildning kring hållbar utveckling- i skolmiljön. Nyckelord: hållbar utveckling utbildning miljö social rättvisa

Helene Linström
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt07
MG175
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.