Information eller kommunikation?

- En kvantitativ studie av mellanchefers användning och uppfattning av intranätet Nova

Abstract Titel: Information eller kommunikation? – En kvantitativ studie av mellanchefers användning och uppfattning av intranätet Nova. Författare: Jessica Nikell Handledare: Monica Löfgren-Nilsson Kurs: Fördjupningskurs i Medie- och kommunikationsvetenskap Termin: Höstterminen 2006 Syfte: Syftet är att beskriva och förklara hur mellanchefer uppfattar och använder sig av intranätet som en kanal i den interna kommunikationen. Metod: Kvantitativ fallstudie Material: Enkäter med första linjens chefer på Schenker Huvudresultat: Huvudresultatet visade på att cheferna upplever att internkommunikationen på många sätt fungerar bra, vilket tyder på att det finns ett gynnsamt kommunikativt klimat för intranätet att fungera i. Intranätanvändningen bland cheferna är också hög. De flesta cheferna upplever att intranätet fungerar bra, men trots detta är intranätet den kanal som används i lägst utsträckning för informationshämtning. I nuläget fungerar intranätet främst som informationskanal och delvis som ett arbetsverktyg. Cheferna är dock positivt inställda till att utveckla intranätet mot att fungera som ett kommunikationsverktyg, och upplever att intranätet kan förbättra kommunikationen överlag i organisationen.

Jessica Nikell
MKV, Examensarbete , ht06
606
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.