Inte född med demokrati

- En studie om kommunikationens roll för ökad delaktighet inom Storstadssatsningen i Norra Biskopsgården

ABSTRACT Titel Inte född med demokrati – En studie om kommunikationens roll för ökad delaktighet inom Storstadssatsningen i Norra Biskopsgården Författare Anna Wallenlind Nuvunga Kurs Påbyggnadskurs, medie- och kommunikationsvetenskap Termin Vårterminen 2002 Syfte Studiens primära syfte är att undersöka hur kommunikationen mellan tjänstemän och invånare inom Storstadssatsningen i norra Biskopsgården fungerar, samt vilken roll kommunikationen har för ökad delaktighet. Studien behandlar även hur förtroende för myndigheter och politiker, samt synen på demokrati, påverkar kommunikationen. Metod Uppsatsen bygger på 16 samtalsintervjuer med tjänstemän, föreningsaktiva och ”vanliga”, ej föreningsaktiva invånare i norra Biskopsgården. Huvud- De anställda tjänstemännen tampas med en del rent praktiska resultat informationsproblem, som främst handlar om brist på resurser och personal utbildad inom informationsområdet. Detta verkar leda till att man informerar och kommunicerar för lite med invånarna, men även att man använder sig av traditionella metoder, såsom affischering, broschyrer e t c . Det finns även en viss övertro på att informationen skall sprida sig av sig själv. Kommunikationen mellan myndigheter och invånare generellt i Biskopsgården verkar bygga till stor del på ”den aktive medborgaren”. Det finns få tjänstemän inom förvaltningen som har som roll att vara ute mer bland invånarna i stadsdelen. Synen på demokrati skiljer sig mellan de intervjuade infödda svenskarna och de med utländsk bakgrund. För de infödda svenskarna handlar demokrati om medbestämmande och att kunna påverka. För de intervjuade med invandrarbakgrund verkar det vara viktigare med rättvis resursfördelning samt rätt till arbete och trygghet. De upplevda bristerna i den svenska demokratin påverkar förmodligen förtroendet för myndigheter och politiker, vilket i sin tur påverkar viljan att delta, lyssna och kommunicera. Detta kan leda till att man istället väljer egna kanaler när man behöver hjälp med något. De intervjuade invånarna vill att tjänstemännen skall bli mer aktiva och personliga i sina kontakter med invånarna, att t e x ringa runt eller knacka dörr när man vill nå ut med något viktigt. Detta skulle dock kunna göras av personer som fungerar som länkar mellan myndigheterna och invånarna. De föreningsaktiva önskar att myndigheterna skall se dem som en resurs och använda sig av dem för att kunna nå ut till olika grupper. De föreslår även att fler mötesplatser skapas t e x ett föreningshus, där man lätt skulle kunna nå invånarna. Tjänstemännen föreslår mer resurser till informationsverksamhet, tydligare profil i informationsarbetet, utökat medborgarkontor och att man använder sig mer av de anställda inom stadsdelen i sitt informationsarbete.

Anna Wallenlind Nuvunga
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt02
MG121
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.