Internkommunikation och organisationsidentitet

En kvantitativ undersökning av internkommunikationen och organisationsidentiteten inom Primärvården

Titel: Internkommunikation och organisationsidentitet – och relationen dem emellan. En kvantitativ undersökning av internkommunikationen och organisationsidentiteten inom Primärvården Göteborg Författare: Sofia Øberg Handledare: Monica Löfgren-Nilsson Kurs: Påbyggnadskurs i Medie- och kommunikationsvetenskap Termin: VT2007 Antal sidor: 53 (ex. bilagor) Syfte: att beskriva och analysera hur internkommunikationen ser ut inom en stor och hierarkisk organisation, och förhållandet mellan internkommunikation och organisationsidentitet. Metod: Kvantitativ (enkätundersökning) Material: 203 enkätsvar från anställda inom Primärvården Göteborg Huvudresultat: Resultatet visar att internkommunikationen inom Primärvården Göteborg varken fungerar speciellt bra eller dåligt. De flesta anser sig vara välinformerade, även om många inte har god kännedom om organisationen. De anställda föredrar information från närmaste chef, möten och kollegor, och det är också dessa kanaler man har störst tillit till information ifrån. Det verkar inte finnas någon enhetlig organisationsidentitet för hela Primärvården Göteborg, utan de anställda identifierar sig och känner mest gemenskap med den enhet de arbetar vid. Resultatet visar vissa tendenser till att hur man identifierar sig med organisationen i viss utsträckning påverkar hur man förhåller sig till internkommunikationen.

Sofia Öberg
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt07
MG183
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.