Internkommunikation ur medarbetarperspektiv

En studie av Jordbruksverkets internkommunikation

Titel: Internkommunikation ur medarbetarperspektiv Författare: Fredrik Dahlstedt och Anders Åkerström Handledare: Jenny Wiik Kurs: Medieoch kommunikationsvetenskap, examensarbete. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation. Göteborgs universitet. Termin: Höstterminen 2014 Syfte: Syftet för uppsatsen är att undersöka hur medarbetarna på Jordbruksverket upplever organisationens internkommunikation. Metod: Kvalitativ innehållsanalys av semistrukturerade intervjuer. Material: Intervjuer med tolv medarbetare från olika divisioner av Jordbruksverket. Huvudresultat: Jordbruksverkets medarbetare är nöjda med hur internkommunikationen fungerar i dagsläget. Men de känner ett stort avstånd till medarbetare som inte tillhör deras egen enhet och till chefer över deras egen enhetschef, vilket är ett utslag av hur New Public Management fungerar. Teorin om medarbetarskap stämmer väl in på hur medarbetarna upplever internkommunikationen på Jordbruksverket. Medarbetarna tycker däremot inte att internkommunikationens utseende stämmer överens med Jordbruksverkets vision.

Fredrik Dahlstedt och Anders Åkerström
MKV, Examensarbete , ht14
908
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.