Intranätet ur ett chefsperspektiv

En kvalitativ studie av Schenkers intranät NOVA

Abstract Titel: Intranätet ur ett chefsperspektiv – en kvalitativ studie av Schenkers intranät NOVA Författare: Martin Efvergren och Tobias Skarpsvärd Handledare: Monica Löfgren Nilsson Kurs: Fördjupningskurs Medie- och kommunikationsvetenskap Termin: Höstterminen 2006 Antal sidor: 53 sidor exklusive bilagor Syfte: Att utifrån ett chefsperspektiv undersöka förutsättningarna för intranätet NOVA. Metod: Kvalitativa intervjuer Material: Sju semistrukturerade respondentintervjuer med högre chefer på Schenker Huvudresultat: Undersökningen har visat att ledarna på Schenker uppvisar en dubbelhet vad gäller kommunikationssyn i en organisationskontext. På en direkt fråga tenderade alla intervjuade att formulera sig i termer av dialog och samförstånd medan man i andra frågor kunde se att transmissionssynen egentligen var rådande. Synen på ledarskap var bland Schenkercheferna relativt enhetlig, struktur samt ordning och reda sågs av de flesta som mest väsentligt. Respondenterna använde sig överlag väldigt lite av NOVA som ett verktyg för kommunikation och ledarskap vilket troligtvis kan förklaras med låg grad av kunskap, och därutav låg förståelse för intranätmediets funktion och potential.

Martin EfvergrenTobias Skarpsvärd
MKV, Examensarbete , ht06
607
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.