Intranet på SCA Hygiene Products

- en användarstudie av HyNet

Titel Intranet på SCA Hygiene Products – en användarstudie av HyNet Författare Agneta Blocksjö Kurs Påbyggnadskursen i Medie- och kommunikationsvetenskap Termin Vårterminen 1999 Syfte Syftet är att undersöka vilken roll medarbetarna på SCA Hygiene Products ger HyNet. Metod och material Kvantitativ metod med postenkät. Urvalet är stratifierat och slumpmässigt inom de fyra orter som ingår i den svenska Hygiene-koncernen; Falkenberg, Göteborg, Lilla Edet och Nättraby. Huvudresultat Som intern kommunikationskanal används HyNet inte av medarbetare från alla delar av organisationen, utan är främst ett verktyg för göteborgare och tjänstemän. Det går dock många typer av kommunikation genom HyNet, vilket gör det till en bred kanal innehållsmässigt. Det går dock många typer av kommunikation genom HyNet, vilket gör det till en bred kanal innehållsmässigt. Kommunikation genom ett intranet kräver en motiverad användare då det är denna som måste vara aktiv för att kommuniaktion ska ske. Eftersom faktiskt de flesta i både Falkenberg, Lilla Edet och Nättraby aldrig använder HyNet, saknas uppenbarligen motivation. Bland de som använder HyNet upplevs nyttan i arbetet och den bättre tillgången på information som motiverande. Tillgängligheten hos mediet skulle kunna förbättras med exempelvis bättre tillgång till datorer och bättre struktur på informationen. Utvecklingen av intranetanvändandet har kommit längre i Göteborg än på de andra tre orterna. Orsaken är förmodligen att man har haft intranet längst tid i Göteborg och användandet har därför blivit en vana. På de andra orterna befinner man sig i tidigare faser av förändringsprocessen och man har en bit kvar innan de gamla vanorna är förändrade. Resultaten indikerar att det är många som inte ens vet vad HyNet är för något och för dem har förändringsprocessen inte startat.

Agneta Blocksjö
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt99
MG73
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.