IT och Media – Redskap för lärande?

en kvalitativ studie om hur lärare på grundskolans senare del förhåller sig till datorbaserad teknologi

Abstract Titel: IT och Media – Redskap för lärande? Författare: Maria Kanon Handledare: Karin Fogelberg Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, Examensarbeteete HT – 07 Syfte: Vårt syfte är att ta reda på hur lärare på grundskolans senare del förhåller sig till användning av datorbaserad teknologi Metod: Kvalitativa intervjuer Material: Åtta lärare på olika skolor i Göteborg Huvudresultat: Våra resultat antyder att det inte spelar någon roll om lärarna gått ITiS-utbildningen eller inte när det gäller att använda sig av datorbaserad teknologi i undervisningen, då denna inte gett de resultat som man kunnat förvänta sig, enligt lärarna själva. Lärare i denna undersökning använder sig av den teknik de känner sig säkra på i undervisningssammanhang. Det gemensamma lärarna har är att de många gånger fortsätter att lära ut på de sätt som de känner sig tryggast i, sen spelar det ingen roll om det handlar om tekniska verktyg eller inte. Våra resultat antyder även att samtliga i denna undersökning ansåg att källkritik är av största vikt och absolut nödvändig i denna IT-värld vi lever i. Och lärarna inser vikten av att ungdomar i dagens skola behöver lära sig mer om detta då de använder sig så gott som dagligen av Internet för att söka efter information. Tyvärr verkar det från lärarnas sida många gånger vara tidsbrist eller okunskap om hur man på bästa möjliga sätt kan lära ut om detta.

Maria Kanon Matilda Gustavsson Isak Mathiasson
MKV, Examensarbete , ht07
634
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.