Jag och Jag

en kvalitativ studie av bloggares självpresentation

Titel: Jag och Jag – en kvalitativ studie av bloggares självpresentation Författare: Ella Ekborg Uppdragsgivare: Valentin & Byhr PR Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs Universitet. Termin: Höstterminen 2012 Handledare: Marie Grusell Antal ord: 12 148 Syfte: Att se mönster i hur svenska bloggare speglar sin jag-identitet i sin blogg. Metod: Kvalitativ studie med respondentintervjuer via telefon. Material: Analysen baseras på intervjuer med fyra bloggare inom kategorin förströelsebloggare. Huvudresultat: Respondenterna upplever att den de framställer i sin blogg inte skiljer sig från denperson de är i ”verkligheten”, men att de väljer att dela med sig av en del av sig själva. Bloggare skiljer på vad som är att anses som personligt och privat. De delar med sig av vad de anser vara personligt, men håller sådant som är privat för sig själva. Inom kategorin privat har två ämnesområden utkristalliserats: nära och kära samt ohälsa. De väljer även att hålla negativ information utanför bloggen. Respondenterna är vidare väl medvetna om hur de vill framställa sig genom val av annonser. Fyra ämnesområden har funnits inom vad som styr bloggare i deras val av annonser och samarbetspartners: värderingar, konsekvent bild, läsarens intresse och ärlighet. Bloggare vill inte ha annonser som på något sätt står i strid med vad de vill förmedla i övrigt och därmed förknippas med. De är även måna om att de annonser och samarbeten som finns på bloggen ska generera nytta för deras läsare. De ser således även annonser och samarbetspartners som en del i sin självpresentation och är väl medvetna om att de påverkar hur de framställs.

Ella Ekborg
MKV, Examensarbete , ht12
813
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.