”JAG SKA SLÅ NER HENNE MED MIN STYRKA”

Så framställs kvinnliga boxare i svensk press

thumbnail of 980

Uppsats/Examensarbete: 15 hp
Program och/eller kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, MK1500
Nivå: Grundnivå
Termin/år: Ht/2016
Handledare: Malin Sveningson
Kursansvarig: Malin Sveningson
Sidantal: 46
Antal ord: 17 734

Nyckelord:
Boxning, genus, framställning, kvällspress, normativ femininitet,
hegemonisk maskulinitet, kvinnlig maskulinitet.
Syfte: Syftet med studie är att undersöka hur kvinnliga boxare framställs i svensk press under 2016.
Teori: Ambjörnssons normativa femininitet, Connells hegemoniska maskulinitet, Halberstams kvinnlig maskulinitet samt mediedramaturgi.
Metod: En översiktlig, mindre kvantitativ innehållsanalys tillsammans med den kvalitativa metoden etnografisk innehållsanalys, ECA.
Material: 48 artiklar i Aftonbladet och Expressen.
Resultat: Studien fann att kvinnliga boxare förekom oftare i kvällspressen än manliga boxare under 2016, 65 procent mot 35 procent. Den kvalitativa innehållsanalysen visade att kvinnorna framställdes som fysisk starka och med egenskaper som konfliktsökande och orädda. Deras sportperson var i fokus och inte deras privata jag. Samtliga resultat går emot tidigare studier. Sammantaget visar medierepresentationen upp en bild som går emot den normativa femininiteten och närmar sig den hegemoniska maskuliniteten, något Halberstam menar är ett bevis på att det finns manlig kvinnlighet.
En bakomliggande orsak kan vara kvällspressens mediedramaturgi som söker och bygger upp konflikter för att det anses vara intressant för läsarna. På så sätt tillspetsas både innehållet i konflikterna och aktörerna. Det är också möjligt att kvinnor som slåss i sig är tillräckligt lockande i sig att det anses finnas fog för intresse hos kvällstidningsläsarna.

Jessica Oscarsson
MKV, Examensarbete , ht16
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.