”LADDA OCH INFORMERA”

En kvalitativ studie om Försvarsmaktens samarbete med reklambyrån Volt

thumbnail of 979

Uppsats/Examensarbete: 15 hp
Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Termin/år: Ht/2016
Handledare: Magnus Fredriksson
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Sidantal: 36
Antal ord: 14 757
Nyckelord: recognition, auto-communication, public sector organization, brand building, reliance, generalized other, campaign, identity, advertising
agency, organization
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur betydelsen och bakgrunden av varumärkeskampanjen “Du nya, du fria” skiljer sig för beställaren Försvarsmakten och utföraren Volt i fråga om omvärldsaktörers erkännande.
Teori: Erkännande, generaliserade andre, varumärkesbyggande
organisationsidentitet & autokommunikation
Metod: Kvalitativa respondentintervjuer
Material: Fyra respondentintervjuer och en gruppintervju á två personer,
genomförda i Stockholm.
Resultat: Resultatet visar på att de studerade organisationerna i ämbete
av beställare och utförare av Försvarsmaktens varumärkeskampanj “Du nya, du fria” förhåller sig till och eftersträvar olika former av erkännande från olika aktörer i sin omvärld. Erkännandet från de aktörerna är viktigt i
reklamköparen och -producentens kamp att positionera sig i respektive bransch eller organisation. Kampanjen som gemensam produkt betyder olika för de två parterna då de erhåller erkännande från olika håll och från olika aktörer.

Axel Erikson Johanna Rasmusson
MKV, Examensarbete , ht16
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.