BILDENS UPPENBARA UNDERLIGGANDE BETYDELSE

En kvalitativ bildanalys som undersöker hur Socialdemokraterna framställs visuellt i sina Instagrambilder under valrörelsen 2014

thumbnail of 978

Uppsats/Examensarbete:
15 hp.
Program och/eller kurs:
Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap.
Nivå:
Grundnivå.
Termin/år:
Ht 2016.
Handledare:
Nicklas Håkansson.
Kursansvarig:
Malin Sveningsson.
Sidantal:
42 inklusive bilagor.
Antal ord:
15 516.
Nyckelord:
Kvalitativ, bildanalys, visuell retorik, visuell kommunikation, etos, logos, patos, semiotik, denotation, konnotation, politik, politisk kommunikation, Instagram, Socialdemokraterna, Stefan Löfven.
Syfte:
Syftet med denna studie är att undersöka hur Socialdemokraterna använder sig av visuell retorik i sina Instagrambilder under valrörelsen 2014.
Teori:
Undersökningen baseras på teorier inom visuell retorik och semiotik. Visuella kännetecken används i semiotikens två meningsnivåer; denotation och konnotation.
Metod:
Kvalitativ bildanalys med semiotisk utgångspunkt.
Material:
Fem stycken bilder ur Socialdemokraternas officiella Instagramkonto som är publicerade under valrörelsen 2014.
Resultat:
Undersökningen visade att bilderna genomsyrades av flera underliggande betydelser. Analysen visade även att Socialdemokraterna framförallt använde etos i sin framställning, där ett stort fokus var att framställas Löfven som en trovärdig ledare. Även patos användes i stor utsträckning som framkallade kärleksfulla, energiska och positiva känslor. Logos användes minst, dock kan förklaringen vara studiens syfte som enbart fokuserar på bildernas visuella element och inte det verbala. Dock argumenterade Socialdemokraterna genom logos-argument då de illustrerade två stapeldiagram där de argumenterade på ett väldigt fördelaktigt vis medan de jämförde sig själva med Moderaterna.

Tansu Metin
MKV, Examensarbete , ht16
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.