”Jag tycker bra om miljömärkningar, men tänker att man nog luras lite av dem.”

- en studie om informations- och kommunikationsstrukturer i en miljömedveten livsstil

thumbnail of 890-1

Titel ”Jag tycker bra om miljömärkningar, men tänker att man nog luras lite av dem.”- en studie om informations- och kommunikationsstrukturer i en miljömedveten livsstil Författare Jennifer Lindgren & Anna Sporre Uppdragsgivare Miljömärkningen Svanen (Miljömärkningen Sverige AB) Kurs Examensarbete i Medie– och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet Termin Vårterminen 2014 Sidantal / ord 43 sidor / 14.600 ord Syfte Syftet med studien är att beskriva vilka informations- och kommunikationsstrukturer som finns i en miljömedveten livsstil Metod Kvalitativa respondentintervjuer Material Tio samtalsintervjuer Huvudresultat Studiens resultat pekar mot att det finns ett intresse och en vilja hos personer med miljömedveten livsstil att öka sin kunskap kring miljömärkningar, men att det finns faktorer som begränsar deras möjligheter. De vanligaste orsakerna uppges vara tidsbrist och svårtillgänglig information. Det finns en preferens för informationskällor som erbjuder kort och koncis information, men samtidigt inbjuder till mer läsning för den som har tid. Genom att presentera klar och tydlig information om Svanen på nätet, tillsammans med en stark profil i sociala medier, ökar möjligheterna att nå ut med budskap till den målgrupp som Svanen avser stärka sin relation med. Vidare är det viktigt att skapa sig en djupare förståelse för vilken förkunskap målgruppen har för att kunna lägga sig på en nivå i linje med deras informationsbehov.

Jennifer Lindgren, Anna Sporre
MKV, Examensarbete , vt14
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.