Kännedom och attityder till Renova

ABSTRACT Titel: Kännedom och attityder till Renova Författare: Pernilla Vevang Kurs: Påbyggnadskurs, Medie- och kommunikationsvetenskap Termin: Vårterminen 2002 Syfte: Att undersöka vad potentiella kunder till Renova känner till och har för uppfattning om företaget samt var och på vilket sätt de söker sin information och vad de baserar sin attityd till Renova på. Metod: Kvalitativ Material: Samtalsintervjuer med åtta miljöansvariga på större företag i Härryda kommun. Huvudresultat: Kännedomen om Renova är enligt respondenterna själva väldigt liten och detta beror till största delen på en brist på informationens relevans för respondenterna. De anser inte att kunskaper om Renova är av intresse för dem i deras arbete. Det finns dock respondenter som har varit i kontakt med Renova och på så sätt skapat sig en uppfattning om företaget. Renova upplevs dels som stort och svårt att kommunicera med men även som ett nytt fräscht företag. Omdömena grundar sig främst på kontakter som respondenterna haft med Renova men även den senaste marknadskampanjen har påverkat en och annan respondent. Trots att kännedomen inte är så stor om Renova och attityderna till företaget är något lågmälda visar respondenterna en medvetenhet om var de kan hitta information om Renova om de så önskar. De främsta informationskanalerna är Internet och direkta kontakter via telefon.

Pernilla Vevang
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt02
MG127
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.