Klarar veganism biffen?

Enstudie om hur icke-köttätare tolkar altruistiska
ochegoistiska budskapför veganism i medier

thumbnail of 1142

Syfte: Syftet med studien är att bidra med förståelse kring hur budskap tolkas beroende
på dess inramning genom att analysera hur icke-köttätare tolkar altruistiska och egoistiska budskap om veganism i nyhetsmedierna och att förstå likheter och skillnader beroende på kontextuella och individuella faktorer.

Teori: Framing

Metod: Kvalitativ receptionsanalys med fokusgrupper

Material: Två fokusgruppintervjuer med 3 respektive 4 deltagare hämtade från facebookgrupper som relaterar till veganism och växtbaserad kost.

Resultat: Resultatet visar att det finns en skillnad hur tolkningen för ett altruistiskt eller egoistiskt budskap sker beroende på inramningen, könsnormer och andra individuella olikheter mellan en äldre och yngre fokusgrupp. Det visar sig att det finns en begreppsförskjutning för ordet veganism där de två fokusgrupperna inte har samma tolkning av begreppet utefter budskap.Det visar också på skillnader i
könsnormer som bekräftas i analysen med tidigare forskning men där respondenterna också ger uttryck för nya tolkningar kring vilka könsnormer som
råder i hänsyn till veganism, altruistiska och egoistiska budskap. Kultur, ålder och politisk predisposition kunde bekräfta mycket av vad tidigare forskning också kommit fram till men studien kunde ändå presentera ett antal nya koncept som
respondenterna kom fram till under intervjuerna.

Johan Hafström
MKV, Examensarbete , ht20
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.