“JAG DELADE FÖR ATT ANDRA DELADE”

En kvalitativ intervjustudie som undersöker motiv till att dela politiska budskap på Instagram.

Syfte: Syftet är att kartlägga och undersöka motiv till att personer delar vidare politiska budskap på Instagram.

Teori: Studien utgår ifrån Uses and gratifications, Social identitetsteori samt Altruism.

Metod: Kvalitativa djupintervjuer

Material: Sex kvalitativa intervjuer med Instagramanvändare i åldern 20–29 år

Resultat: Resultatet indikerar att personer delar politiska budskap för att fylla behov av gemenskap, skapa sin identitet och för att tillfredsställa en
pliktkänsla. Studien visar också att omgivningen påverkar, och att intervjupersonerna delade för att personer de kände eller såg upp till gjorde det. De flesta av respondenterna menade också att de delade av altruistiska motiv som att visa solidaritet och bidra till en god sak.

Mathilda Simmergren och Marie Fransson
MKV, Examensarbete , ht20
1143
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.