KAMPEN OM ARENORNA

En kvalitativ textanalys av nyhetsrapporteringen kring Arenafrågan i Göteborg

thumbnail of 1144

Syfte: Syftet för studien har varit att studera hur Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter gestaltar Arenafrågan samt hur olika aktörer representeras. Studien ämnade även undersöka hur användningen av gestaltningarna såg ut över tid. Teori: I denna studie användes tre olika teorier för att förklara och analysera rapporteringen, nämligen dagordningsteorin, gestaltningsteorin samt
nyhetsvärdering.

Metod: Kvalitativ textanalys

Material: Materialet har utgjorts av 48 stycken artiklar från tidningarna GöteborgsPosten samt Dagens Nyheter

Resultat: Resultatet visar på sju förekommande gestaltningar, nämligen partipolitik, politiskt beslut, konflikt, ekonomiska konsekvenser, lösningar, drabbade aktörer och personlig gestaltning. De aktörer som förekommer i rapporteringen går att kategorisera i påverkade aktörer, politiska aktörer samt ekonomiska
aktörer. Gestaltningen över tid hade ett politiskt fokus i form av partipolitiska gestaltningar och ett fokus på Arenafrågan i egenskap av politiskt beslut.
Vidare användes de olika gestaltningarna för att presentera olika aktörer och deras intresse i frågan.

Nathalie Martineau
MKV, Examensarbete , ht20
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.