Men nyheter i podd då?

En studie om människors behov, värdering och upplevelse av nyhetskonsumtion i svenska poddar

Syfte: Vårt syfte med studien är att undersöka människors behov, värdering och upplevelse av nyhetskonsumtion i svenska poddar.

Teori: Uses and gratifications, selektiv exponering och tvåstegshypotesen

Metod: Kvalitativ metod i form av respondentintervjuer

Material: Tio respondenter

Huvudresultat: Studiens resultat har utmynnat i en djupgående förståelse för människors behov, värdering och upplevelse av nyhetskonsumtion i svenska poddar. Det visade sig att de tio respondenter som intervjuades upplever att de får ett nyhetsintag genom poddar. De får sitt nyhetsintag på olika sätt och i olika mängd men behovet av nyheter stillas hos alla. Studien visade också att respondenterna lyssnar i olika syften på podd – som tidsfördriv, avkoppling och nöje. Respondenternas värdering av trovärdighet för poddarna och dess innehåll har också kunnat analyseras och det visade sig att åsikterna skilde sig åt. Vissa anser nyhetsrapportering som lika trovärdig som andra medier medan andra inte höll med om det faktum.

Lisa Carnbäck & Linn Messman
MKV, Examensarbete , ht20
1145
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.