“Hurry up before they ’ re gone”

En studie om Gina Tricots målgrupps attityd till hållbarhetskommunikation och influencer marketing

Syftet: Syftet med studien är att analysera hur Gina Tricots målgrupp uppfattar och upplever hållbarhetskommunikation genom Gina Tricots varumärke samt Gina Tricots influencer marketing hållbarhetskommunikation.

Teori: Attitydteori, Encoding/Decoding, Varumärkesteori.

Metod och material: Kvalitativa intervjuer. En informantintervju med Gina Tricots CSR & Quality
Manager, samt sju respondentintervjuer med kvinnor i åldern 18-30 år.

Resultat: Huvudresultaten visar att målgruppen har en negativt attityd till Gina Tricots
hållbarhetskommunikation, dels för bristen på kommunikation samt att informationsfattig. Resultaten visar att hållbar konsumtion är en rådande trend bland målgruppen vilket tidvis är kopplat till konflikten mellan intresset för hållbart mode och djupare kunskap inom hållbarhet. Målgruppen visar en ambivalens kring influencers och influencer marketing men uppvisar en positiv attityd till att influencers ska kommunicera hållbarhet.

Jessica Hedén & Johanna Ribbling
MKV, Examensarbete , ht20
1146
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.