Kommunikation är bra – men hur var det med lyssnandet

En studie av informatörens informationsinhämtande och dess samspel med kulturella faktorer

Abstract Titel Kommunikation är bra – men hur var det med lyssnandet? Författare Samina Shamsie & Sara Sunnevik Kurs Fördjupningskursen, Medie- och kommunikationsvetenskap (JMG) Termin Vårterminen 2001 Syfte Syftet är att belysa hur informatören lyssnar på sin omvärld och hur lyssnandet uttrycker kulturella faktorer. Metod Kvalitativa intervjuer Material Intervjuer med sex informatörer inom offentliga och privata organisationer. Huvudresultat Vi har funnit att de undersökta organisationerna sammantaget inte lyssnar i särskilt stor utsträckning på sin omvärld. Lyssnandet som ändå förekommer sker i stort sett utifrån organisationens perspektiv. Därmed blir det tydligt att det inte handlar om en ömsesidig kommunikation som sker på lika villkor i organisationernas kommunikation med omvärlden. En strävan efter att arbeta effektivt eller att organisationen ska bli effektiv prioriteras framför att skapa ökad förståelse och kunskap. Ett informationstänkande kan i majoriteten av organisationer liknas vid ett marknadsföringstänkande i det avseendet att det främst handlar om att ge en önskvärd bild av organisationen som ska bidra till ökad lönsamhet eller effektivitet. Det kulturella speglas i informationsarbetet och i lyssnandet men det inte är möjligt att se några entydiga samband utifrån vår undersökning. Kulturens inflytande över informationsarbetet tycks ske på olika sätt. I de fall det finns ett tilltaget kulturellt spelrum skiner informatörernas eget förhållningssätt tydligare igenom och tar sig uttryck i informationsarbetet, även om det är svårt att dra en tydlig gräns mellan dessa faktorer. De båda färgar av sig på varandra.

Samina Shamsie Sara Sunnevik
MKV, Examensarbete , vt01
400
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.