Kommunikation i tillväxtföretag

ABSTRACT Titel: Kommunikation i tillväxtföretag Författare: Magdalena Johnson Kurs & termin: Magisterkurs i Medie- och Kommunikationsvetenskap vid JMG, Göteborgs universitet. Vårterminen 2001. Handledare: Larsåke Larsson, Gbg:s universitet och Hans Eric Melin, Outcom. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om och i så fall hur behovet av kommunikation till företagets intressenter förändras under kraftig tillväxt i tillväxtparametrarna antal produkter/tjänster, anställda, kunder och omsättning samt om behovet skiljer sig mellan olika tillväxtbranscher och utvecklingsfaser. Metod och material: Kvalitativa intervjuer med tolv representanter från tillväxtföretag fördelade på fem olika tillväxtbranscher. Huvudresultat: När tillväxtföretaget växer i de ovan nämnda tillväxtparametrarna, ökar antalet intressenter och behovet av och förutsättningarna för kommunikation med dem förändras. Kommunikationsbehovet skiljer sig även mellan olika företag beroende på inom vilken bransch de är verksamma. De icke-branschspecifika likheter som iakttagits ligger till grund för den kommunikationsmodell som avslutningsvis presenteras i resultat- och analyskapitlet med följande huvudresultat: I stora drag bör kommunikationen i tillväxtföretag anpassas så att den i groddfasen (fas 1) huvudsakligen syftar till att åstadkomma förtroendeskapande kommunikation med investorer, kunder och leverantörer samt föra en proaktiv dialog med intresse-organisationer i förebyggande syfte. I tillväxtfasen (fas 2) bör kommunikationen syfta till att strukturera internkommunikationen, underhålla kommunikationen med be-fintliga kunder, etablera goda kontakter till media samt förbereda inför medial uppmärksamhet. Dessutom bör en finansiell kommunikationsstrategi framarbetas inför ev. börsnotering i fas 3. I stabiliseringsfasen (fas 3) bör kommunikationen syfta till att åstadkomma/bibehålla personlig kommunikation med det stora antalet anställda, åstadkomma/bibehålla personlig kommunikation med det stora antalet kunder samt upprätta egen avdelning där kommunikationsfrågor hanteras alternativt köpa in dessa tjänster externt.

Magdalena Johnson
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt01
MG107
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.