Kommunikation i X

En kvalitativ studie av kulturell påverkan på internkommunikationen i en svensk, internationell koncern

Abstract Titel: Kommunikation i X Författare: Johanna Aaw och Måns Wiklund Kurs: Medie- och Kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs Termin: Höstterminen 2001 Syfte: Att undersöka om, och i så fall hur, nationell kultur påverkar internkommunikationen i en svensk, internationell koncern Metod: Kvalitativa forskningsintervjuer Material: Den undersökta koncernens tio landschefer Antal sidor: 79 Huvudresultat: Våra huvudsakliga slutsatser är att de främsta skillnaderna i kanalanvändning syns inom de olika länderna, inte i kommunikationen med Sverige. Samma förhållande syns vad gäller formell/informell kommunikation. Vissa landschefer agerar som gatekeepers men detta verkar ofta bero på språkbarriärer. Det finns också en del betydande kulturella skillnader att utläsa i landschefernas uttalanden och de stämmer relativt väl överens med vad Hofstede kom fram till. I de fall då det inte stämmer överens innebär det nästan undantagsvis att de olika kulturerna i vårt resultat är mer lika svensk kultur än vad de är i Hofstedes resultat. Det går också att i viss utsträckning se kopplingar mellan de kulturella värderingar som landscheferna uttrycker och hur de använder sig av de olika interna kommunikationskanalerna.

Johanna AawMåns Wiklund
MKV, Examensarbete , ht01
407
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.