Kommunikationskontraktet

En kvalitativ studie av internkommunikationsutvecklingen på Volvo Personvagnar

Abstract Titel Kommunikationskontraktet – En kvalitativ studie av intern-kommunikationsutveckling på Volvo Personvagnar. Författare Robert Boch Handledare Lena Andersson och Margareta Eriksson Kurs D-kurs i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutio-nen för journalistik och masskommunikation (JMG), Göte-borgs universitet. VT 2000. Syfte Syftet med studien är att undersöka kommunikationskontrak-tets potentiella möjligheter att bidra till ökad effektivitet på Vagnverkstaden, en av Volvos avdelningar. Metod Kvalitativ undersökning i form av 19 personliga intervjuer. Huvudresultat Jag har kommit fram till att kommunikationskontraktet har en möjlighet att bidra till ökad effektivitet på avdelningen. Det kan positivt påverka internkommunikationen, det sociala kli-matet, motivationen, arbetstillfredsställelsen och arbetsutfö-randet. En mycket viktig förutsättning för att nå ett önskat re-sultat är att man uppfyller de krav som ställs i kontraktet och att man omförhandlar dessa i framtiden. Det krävs också hand-ling för att ge signaler till de mer skeptiska, och även de posi-tiva, medarbetarna att processen har startat.

Robert Boch
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt00
MG98
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.