Konstruktiv förändring eller kollektiv förvirring?

- en kvantitativ studie av hur de anställda i hälsan & arbetslivet upplever den interna kommunikationen i en förändringsprocess

Abstract Titel: Konstruktiv förändring eller kollektiv förvirring? – en kvantitativ studie av hur de anställda i hälsan&arbetslivet upplever den interna kommunikationen i en förändringsprocess Författare: Mia Göransson Ulrica Johansson Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskurs Termin: Vårterminen 2001 Sidantal: 91 (inklusive innehållsförteckning och referenslista) Syfte: Syftet är att undersöka hur de anställda vid hälsan&arbetslivet upplever den interna kommunikationen i samband med sammanslagningen och framväxten av den nya organisationen och dess inriktning. Metod och material: Kvantitativ metod, enkät Huvudresultat: Alla anställda har inte samma förutsättningar och utgångspunkter i den interna kommunikationen i och med olika tillgång till informationskanaler och olika mötesfrekvens. I samband med förändringen har man upplevt kommunikationen som bristande på en rad punkter, och det saknas förståelse för förändringen bland de anställda. Trots detta verkar de flesta vara positiva till sammanslagning och nyinriktning. Dock verkar det inte som om helheten infunnit sig; de råder tveksamheter kring riktlinjer och värden. Möjlighet att se vissa mönster finns, men överlag är svaren mellan distrikten och de tidigare organisationerna splittrade.

Mia GöranssonUlrica Johansson
MKV, Examensarbete , vt01
389
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.