Köp av Public Relations konsulttjänster ur ett globalt perspektiv

En kvalitativ jämförande studie mellan Sverige och Nya Zeeland

Abstract Titel: Köp av Public Relations konsulttjänster ur ett globalt perspektiv – En kvalitativ jämförande studie mellan Sverige och Nya Zeeland Författare: Camilla Bergendahl, Rebecka Bjelfvenstam Korn Kurs: Fördjupningskurs medie- och kommunikationsvetenskap Termin: Höstterminen 2006 Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka, beskriva och jämföra PR-uppdragsgivares syn på PR i Sverige och på Nya Zeeland. Den är skriven på uppdrag av Ullman Communications, inom ramen för fortsättningskursen i ämnet Medie- och Kommunikationsvetenskap vid Göteborgs Universitet. Metod och material: Kvalitativa semistrukturerade djupintervjuer av PR-uppdragsgivare på företag i Sverige och på Nya Zeeland resulterade i åtta transkriberade djupintervjuer, fyra från vardera land. Dessa analyserades utifrån teoretiskt perspektiv samt med SWOT-analys. Huvudresultat: Alla respondenter köpte och använde i något avseende externa PR-tjänster, då detta var grundförutsättningen för valet att kontakta dem. Det var tydligt att dessa köpta PR-tjänster kan fungera på många olika sätt beroende på företagets storlek, branch och behov. För merparten av de svenska respondenterna var PR ett relativt nytt redskap att arbeta aktivt med. Vi uppfattade det som att nya zeeländarna var mer avancerade i sitt PR-arbete, då dessa intervjupersoner mätte och utvärderade de köpta tjänsterna i högre grad än de svenska, samt i högre grad satte klara målsättningar för vad de förväntade sig av byrån eller konsulten. De nya zeeländska respondenterna uttryckte också med större tydlighet vilken typ av PR de använde sig av, exempelvis publicitet eller lobbying. Dock var sättet som man valde byrå eller konsult på likvärdigt. Även om de flesta respondenter från båda länder ansåg att man egentligen borde använda ett formellt anbudsförfarande, så var det trots detta genom personliga kontakter och rekomendationer som de faktiskt valde sin byrå eller konsult. Normer, värderingar och moral i PR-branchen var ett något känsligare ämne i Sverige än på Nya Zeeland. De svenska respondenterna uttryckte blandade känslor inför lobbying och opinionsbildning, medan de Nya Zeeländska respondenterna hade svårt att förstår vår fråga om moral och PR. Våra svenska respondenter lade mer värdering i ord som PR och lobbying, medan de nya zeeländska såg detta som en -av många- funktioner i affärslivet som kunde brukas eller missbrukas beroende på avsändarens intentioner. Gemensamt för både de svenska och de nya zeeländska respondenterna var att man använde externa konsulter eller byråer när man själv inte hade tid, alternativt kompetens, nog i företaget. I vissa fall kunde detta helt enkelt innebära att skriva pressmeddelanden och i andra fall köptes avancerad affärs och lobbying-kompetens. Ytterligare en anledning var för att få ett så kallat helikopter-perspektiv på organisationen. Någon som är objektiv och ser helheten. Detta visade dock på en svår balansgång för konsulten, då respondenterna å andra sidan värderade en involverad och engagerad konsult som var väl bekant med organisationen, dess kultur och framförallt dess värderingar, för att på bästa sätt kunna förmedla dessa till organisationens publiker.

Camilla BergendahlRebecka Bjelfenstam Korn
MKV, Examensarbete , vt06
594
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.