Kraften finns på insidan

En studie av den interna kommunikationen vid Svenska Kraftnät i och med införandet av ett intranät

Abstract Titel: Kraften finns på insidan – en studie av den interna kommunikationen vid Svenska Kraftnät i och med införandet av ett intranät. Författare: Gunilla Andersson Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, Påbyggnadskurs Göteborgs universitet, Institutionen för Journalistik och masskommunikation, vårterminen 1998 Handledare: Larsåke Larsson Syfte: Att undersöka hur internkommunikationen ser ut på Svenska Kraftnät och om och i så fall hur de anställda upplever att den kan förbättras genom skapandet av ett intranät. Detta har undersökts utifrån följande frågeställningar: 1.Hur ser den interna kommunikationen ut avseende informationsflöden och informationsansvar. 1.I vilken utsträckning upplever de anställda att kommunikationen internt är symmetrisk och tvåvägs? 2.Vilken information upplever de anställda att de behöver, men saknar eller har svårt att få tag i? 3.Vilken typ av intern information anser de anställda bättre att förmedla respektive ta till sig via intranät än via andra medier? 4.Hurdan är den generella attityden bland de anställda till införandet av ett intranät. Metod & material: Kvantitativ undersökningsmetod i form av enkäter utskickade via internpost till samtliga anställda. Undersökningen bygger på 120 svar. Huvudresultat: Undersökningen visar att det är många på Svenska Kraftnät som har någon form av internt informationsansvar. 92% av de svarande har angivit att de ansvarar för att skriva, tillhandahålla eller sprida information internt. Den vanligaste typen av information är kallelser till/protokoll från möten, följt av aktuell information till den egna enheten/gruppen. De som ansvarar för viss information är också flitiga på att sprida information. Av samtliga svarande är det 57% skickar information via internpost eller e-post till någon grupp anställda minst en gång per vecka. Den mest frekventa informationen sprids över enhetsgränserna. Kommunikationen internt upplevs i någon mån symmetrisk och tvåvägs. 25% av de svarande har valt att förhålla sig neutrala, 46% positiva och 29% negativa. De anställda saknar i första hand effektiv hantering av den interna informationen. Den mest saknade typen av information är annars projektinformation, följt av övergripande information och information om medarbetare. Det stora flertalet av dem med informationsansvar är positiva till att använda intranät för att sprida information. Nästan alla svarande har även generellt sett en positiv eller ganska positiv inställning till ett intranät (52% respektive 39%). De flesta motiverar sin ståndpunkt med att ett intranät gör att informationen blir lättare tillgänglig. Åter

Gunilla Andersson
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt98
MG56
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.