“LIKA MYCKET DET JAG INTE GÖR SOM DET JAG GÖR ÄR ATT TA STÄLLNING”

En undersökning av deltagarkulturen på
Instagram i samband med Black Lives Matter

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka deltagandet inom den politiska rörelsen Black Lives Matter på Instagram i en svensk kontext, och deltagarnas uppfattningar om möjligheter till konsekvenser av detta.

Teori: Deltagarkultur, Medborgarjournalistik

Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer

Material: Intervjuer med sex personer som deltagit på Instagram i samband med Black Lives Matter.

Resultat: Resultatet visar på ett flertal faktorer som påverkar deltagande, där känslor,
bakgrund och att stå upp för de förtryckta visade sig vara några av de mest framstående faktorerna. Studien visar också på ett starkt samband mellan
politiskt deltagande online och livet offline. Vidare uppfattar respondenterna att politiskt deltagande online kan påverka samhället offline. Respondenterna deltog på Instagram i samband med Black Lives Matter, samt att de i vardagen
diskuterar politiska frågor med deras omgivning. Ändå ser de inte på sig själva som politiskt aktiva personer. Baserat på detta, föreslår denna studie att vidare forskning inom fältet borde fokusera på individers uppfattningar om vad politiskt deltagande faktiskt innebär.

Emelie Höjdén & Elin Lundqvist
MKV, Examensarbete , vt21
1159
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.