Like B2B!

En studie om hur sociala medier används i kommunikationen mellanB2B-företag

thumbnail of 803-1

Titel: Like B2B! – En studie om hur sociala medier används i kommunikationen mellan B2B-företag Författare: Emelie Klasson Uppdragsgivare: Invision Media Group AB Kurs: Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet. Termin: Vårterminen 2012 Handledare: Patrik Wikström Sidantal: 36 inklusive bilaga Antal ord: 13900 Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företag, som är kunder till leverantörer av reklamtjänster, använder sociala medier och vad de har för inställning till det. Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie vars material utgörs av samtalsintervjuer. Material: Intervjuer med fem företag. Huvudresultat: Mitt resultat visar på att företagen som ingick i studien inte i någon större utsträckning har kontakt med leverantörer av reklamtjänster via sociala medier. Majoriteten av de undersökta företagen har dock en närvaro i sociala medier, och de som inte har detta har som avsikt att börja använda sig av sociala medier. Resultatet visar även att de företag i studien som har en närvaro i sociala medier upplever en kontakt med leverantörer av reklamtjänster som mycket positiv. Det är tydligt att Facebook är den kanal som är mest populär bland de undersökta företagen. Vidare visar resultatet på att sociala medier i allmänhet, och Facebook i synnerhet, är en framkomlig väg för att bibehålla och stärka en existerande kundrelation.

Emelie Klasson
MKV, Examensarbete , vt12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.