Livet med Internet

- om Internets plats i åtta unga vuxnas liv

Abstract Titel Livet med Internet – om Internets plats i åtta unga vuxna liv Författare Pia Gravander och Sara Karlgren Kurs Fördjupningskurs, Medie- och kommunikationsvetenskap (JMG) Termin Vårterminen 2001 Syfte Att med hjälp av ett livsstilsperspektiv få fördjupade kunskaper om hur ett antal unga vuxna upplever och använder Internet i hemmet, samt relationen mellan detta och hur de upplever och använder TV. Metod Kvalitativa intervjuer Material Intervjuer med åtta unga vuxna regelbundna Internetanvändare Huvudresultat Faktorer i livsstilen som arbete/utbildning och intresse är av vikt för hur respondenternas Internetanvändning ser ut. Internet-användning bör ses som en del av vardagens alla aktiviteter eftersom mediet inte självklart kan sättas i relation till annan massmedieanvändning. Utifrån ett livsstilsperspektiv har vi upptäckt mönster i Internetanvändarnas rutiner. Vi ser en polariserings-tendens regelbundna användare emellan vad gäller smal eller bred Internetanvändning. Huruvida detta hänger ihop med positionella eller individuella faktorer i livsstilen är svårt att uttala sig om då en upplösning av gränsen mellan dessa faktorer kan skönjas. Internetanvändning som ersätter vardagsrutiner på ett effektivt sätt, dvs nyttoanvändning, betraktas som legitim. Respondenternas TV- och Internetanvändning hänger ihop vad gäller intertextualitet och i viss mån parallellanvändning och vissa respondenter upplever att de har blivit mer selektiva i sitt val av TV-program. Handledare Annika Bergström, som vi tackar djupt och innerligt för expert-hjälp, infallsvinklar, visad förståelse och tålamod.

Pia GravanderSara Karlgren
MKV, Examensarbete , vt01
397
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.