LOKALA, SMÅSKALIGA MATPRODUCENTER I DET NYA MEDIELANDSKAPET

En kvalitativ studie om kommunikation av varumärkesidentitet, ur ett autenticitetsperspektiv

Examensarbete: 15 hp
Kurs: Examensarbete i Medie- & kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Termin/år: VT 2017
Handledare: Gustav Persson
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Sidantal: 37 exkl. bilagor
Antal ord: 17 589
Nyckelord: Lokal/småskalig matproduktion, varumärkesidentitet, autenticitet, det nya medielandskapet
Syfte: Studiens syfte är att undersöka om/hur lokala, småskaliga mathantverkare kommunicerar varumärkesidentitet för att skapa en föreställning om autenticitet.
Teori: Building brand authenticity, autenticitet, digitalisering
Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer
Material: 6 intervjuer med lokala, småskaliga matproducenter i Västra Götaland
Resultat: Resultatet visar att de lokala, småskaliga mathantverkarnas kommunikationsarbete inte i särskilt stor utsträckning planeras. Digitaliseringen har inverkat på det kommunikativa arbetet där den undersökta gruppen, i varierande omfattning, använder digitala och
sociala kanaler. Personlig kontakt och kommunikation via nätverk framstår dock vara de viktigaste kommunikationskanalerna. Trots viss brist på kunskap och resurser framstår den undersökta gruppens kommunikationsarbete kunna bidra till att öka uppfattningen av varumärkena som autentiska – exempelvis genom att kommunicera
genom ett inte allt för professionellt uttryck, genom att inkorporera varumärket i det omgivande samhället, genom att kommunicera ärligt samt genom förmedling av kärlek till produkten. Varumärkesidentiteten kommuniceras, i varierande utsträckning, runt värden som naturlighet, personlighet, kulturarv och lokal förankring. Dessa bör bidra till att öka uppfattningen av varumärkena som autentiska. Resultatet av denna studie
säger inget om mottagarens uppfattning av budskap och därför inte heller något om bedömningen av upplevd autenticitet.

Mimmi Nilsson
MKV, Examensarbete , vt17
1011
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.