”SCHYSSTA VINER OCH ETT BRA HÄNG”

En semiotisk bildanalys av svenska kända profilers alkoholreklam på Instagram.

thumbnail of 1012

Uppsats/Examensarbete:
15 hp
Program och/eller kurs:
MK1500 Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå:
Grundnivå
Termin/år:
Vt 2017
Handledare:
Malin Sveningsson
Kursansvarig:
Malin Sveningsson
Sidantal:
51
Antal ord:
19 959
Nyckelord:
Alkohol, reklam, semiotik, kändisar, Instagram och ungdomar.
Syfte:
Att undersöka på vilket sätt svenska kända profiler marknadsför och porträtterar egenlanserad alkohol på Instagram. Vidare syfte är att undersöka om marknadsföringen följer den rådande lagstiftningen för alkohol och marknadsföring samt om inläggen är i enlighet med Konsumentverkets råd för alkoholreklam.
Teori:
Semiotik, deskriptiv norm, preskriptiv norm, referensmakt, parasociala relationer och identitetsmarkörer.
Metod:
Bildanalys med utgångspunkt i semiotik.
Material:
Fem kvalitativa bildanalyser med semiotisk utgångspunkt.
Resultat:
Studiens huvudresultat visar att inläggen inte är i enlighet med varken alkohollagen eller Konsumentverkets råd. Inläggen är däremot i enlighet med marknadsföringslagen. I inläggen återfinns moment som anspelar på känslor och/eller stämningar, värdeord och i några av inläggen även uppmanande aspekter.

Rebecka Berglund
MKV, Examensarbete , vt17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.