CROWDFUNDING CAMPAIGNS, OPEN SOURCE AND COMMUNITIES

The Relationships and Characteristics

thumbnail of 1013

Uppsats/Examensarbete:
Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, 15 hp
Kurs:
MK1500 Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå:
Grundnivå
Termin/år:
VT/2017
Handledare:
Malin Sveningsson
Kursansvarig:
Malin Sveningsson
Sidantal:
38
Antal ord:
20,133
Nyckelord:
Crowdfunding, open source, communities, hackarkultur,
teknomeritokrati, relation, kommunikation
Syfte:
Studiens syfte är att studera de sociotekniska relationerna mellan communities och crowdfunding-kampanjer med open source-produkter.
Teori:
Kärnan i teorin utgör teknomeritokratisk kultur samt hackarkultur. Teorier för datormedierad kommunikation, virtuella nätgemenskaper, social identitet och självbestämmande är basala för denna uppsats.
Metod:
Uppsatsen har en kvalitativ ansats och består av 13 semi-strukturerade personliga intervjuer.
Material:
Vetenskapliga artiklar, böcker och websidor har använts i denna uppsats för att underbygga delar av introduktionen, bakgrundskapitlet, teoriavsnittet och metodologin.
Resultat:
Gemensamma kännetecken. Resultaten visar bland annat att open source crowdfunding-supportrar mest sannolikt stödjer projekt som består av hårdvara. När projektanordnare väljer att utveckla sina produkter med open source-nätgemenskapen som målgrupp, förväntas produkten att också vara open source och bli finansierad via crowdfunding. Projektorganisatörerna var försiktiga med att inte verka alltför ”affärssamma”, då de menade på att community-medlemmarna inte uppskattar alltför penga-medvetna entreprenörer.
Relation och påverkan. Nästan alla organisatörer visade på att de försökte engagera sig med communityn. Det var en ge-och-ta-relation, byggd på ömsesidighet och osjälviskhet. Organisatörerna lyssnade, svarade och ställde frågor, diskuterade och tog till sig feedback. I gengäld blev deras produkter finansierade, marknadsförda via word-of-mouth och förbättrade med hjälp av communityns framförda synpunkter.

Patricia Ilin
MKV, Examensarbete , vt17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.