MEDIERNAS RÄVSAX

- en studie av bilden av konsumtion i några svenska livsstilsmagasin

thumbnail of 1014

Uppsats/Examensarbete: 15 hp
Kurs:
Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, Göteborgs
universitet
Nivå: Grundnivå
Termin/år: Vt 2017
Handledare: Johanna Arnesson
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Sidantal: 37
Antal ord: 16 104
Nyckelord: Livsstilsmagasin, konsumtion, framingteori, innehållsanalys
Syfte: Att undersöka hur konsumtion framställs i svenska livsstilsmagasin med avseende på hur mycket konsumtion behandlas, hur bilden av den ser ut och vilken roll den spelar i magasinen.
Teori: Framing, teorier om livsstilsjournalistik och representation, Burkes poetiska kategorier
Metod: Kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys
Material: Sju svenska livsstilsmagasin publicerade under 2016 och 2017
Resultat: Mediebilden av konsumtion i magasinen präglas av variation och ambivalens, både avseende utrymme, huruvida konsumtion behandlas som ett problem, och vilka konsekvenserna är. För det undersökta materialet gäller att magasinen i stor utsträckning föreslår konsumtion som lösningen på många olika typer av problem, och att konsumtionens problem har sin lösning i konsumtion av andra varor. Individen antyds kunna lösa en stor del av problemen genom individuella val, medan orsaken till problemen ofta är ospecificerade. Konsumtion resulterar enligt mediebilden i positiva känslor kopplade till lycka.

Johanna Svantesson
MKV, Examensarbete , vt17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.