REKOMMENDERAT AV EN VÄN

En kvalitativ intervjustudie om hur konsumenter uppfattar influencers i digital marknadsföring

thumbnail of 1015

Abstract
Examensarbete: 15 hp
Program: Medie- och kommunikationsvetarprogrammet
Nivå: Grundnivå
Termin/år: Vt 2017
Handledare: Mathias Färdigh
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Sidantal: 47 sidor exkl. referenser och bilagor
Antal ord: 18 421 ord exkl. referenser och bilagor
Nyckelord:
Influencer marketing, Influencers, Sociala medier, Instagram, Digital
marknadsföring, Förtroende, Trovärdighet
Syfte: Studiens syfte är att undersöka konsumenters syn på influencers och deras marknadsföring på Instagram. Influencer marketing studeras utifrån ett konsumentperspektiv där konsumenters uppfattning av fenomenet tolkas och analyseras. Detta för att möjliggöra en effektivisering av marknadsföringsmetoden både för företag och influencers som genomför denna typ av marknadsföring.
Teori: Word-of-mouth, Parasocial Interaction, Opinionsledare, Tvåstegshypotesen, Gestaltningsteorin
Metod: Detta är en litteraturstudie tillsammans med en empirisk undersökning i form av sju semistrukturerade samtalsintervjuer. Det empiriska materialet har analyserats genom en kvalitativ dataanalys.
Resultat: Konsumenterna ser på influencer marketing som en effektiv marknadsföringsmetod som föredras framför företags egen marknadsföring. Enligt konsumenterna bör företag och influencers prioritera rätt matchning mellan varumärke och influencer, att samarbetena är genuina och inspirerande samt att rätt innehåll passar in i den kontext
där det kommuniceras. Detta för att marknadsföringsbudskapet ska uppfattas som så trovärdigt som möjligt.

Emil Karlsson
MKV, Examensarbete , vt17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.