PÅ PLATS I FIKTIONEN

En kvalitativ intervjuundersökning om litterära resor

thumbnail of 1016

Abstract
Examensarbete: 15 hp
Program: Medie- och kommunikationsvetarprogrammet
Nivå: Grundnivå
Termin/år: Vt/2017
Handledare: Malin Svenningsson
Kursansvarig: Malin Svenningsson
Sidantal: 42
Antal ord: 18 608
Nyckelord:
Litterära resor, popkulturturism, media pilgrimages, mediekonvergens,
Skam, Tv-serier, Astrid Lindgrens Värld, Wallanderland.
Syfte: Syftet med studien är att undersöka resenärers upplevelser av litterära resor, med inriktning på de resenärer som besöker Oslo för att vara på inspelningsplatserna från tvserien Skam.
Teori: Media pilgrimages, fandom, deltagarkulturer.
Metod: Kvalitativa intervjuundersökningar.
Material: Sex kvalitativa samtalsintervjuer med personer mellan 21 – 70 år, som besökt inspelningsplatser från tv-serien Skam i Oslo.
Resultat: Studiens resultat visar på deltagarnas upplevelser före, under och efter den litterära resan. Deras förväntningar och motivation bottnade i att vilja uppleva platserna från Skam i verkligheten, ta bilder på plats och – i ett drömscenario – träffa någon av seriens skådespelare. Väl i Oslo upplevde intervjupersonerna starka känslor i mötet med inspelningsplatserna. De jämförde platserna från skräm till verklighet, tog foton och återskapade scener från serien. För de flesta blev det viktigt att på olika sätt försöka leva
sig in i, och bli en del av Skams universum. Efter resan laddades foton upp på sociala medier, och serien sågs på nytt – men med nya ögon efter att även ha varit på dess platser i verkligheten.

Caroline Cabot
MKV, Examensarbete , vt17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.