”Formatet är ju inte hela världen, det är ju egentligen innehållet”

Om tabloidövergången och journalistiken

Abstract
Titel: ”Formatet är ju inte hela världen, det är ju egentligen innehållet”. Om
tabloidövergången och journalistiken.
Författare: Tatiana Castillo Madrid.
Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap MK1500 HT 2012.
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs Universitet.
Termin: HT 2012. .
Handledare: Jan Strid.
Antal ord och sidor: 16540 ord, 57 sidor (inkl. referenser och bilagor).
Syfte: Att undersöka journalisternas upplevelser av tabloidövergången.
Metod & material: Kvalitativ studie med samtalsintervjuer. Intervjuerna utfördes med åtta journalister från Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.
Huvudresultat: Tabloidövergången uppfattades som både en nödvändighet och som ett sätt att utveckla och modernisera morgontidningen i en förändrad mediemarknad. Implementeringen av tabloidformatet upplevdes till stor del som påfrestande på grund av bristande förberedelse på vad tabloidövergången skulle innebära för det redaktionella arbetet.
Reportrarna fick färre tecken till sitt förfogande när de skrev artiklar och bilderna fick en annan roll i tabloidformatet. Journalisternas arbete blev mindre atomistiskt och mer planerad, samordnad och kollektiv. Tabloidövergången upplevdes till viss del som något som påverkade journalistiken till det bättre, men upplevdes också som problematiskt vad gäller bildjournalistiken och artikellängderna. Studien är utförd på uppdrag av postdoktor Ulrika Andersson på JMG vid Göteborgs universitet, i anslutning till Tabloidiseringprojektet.
Nyckelord: journalistik, medier, morgontidning, dagspress, storstadspress, fullformat, tabloid, medieformat, organisationsförändringar, redaktionell praktik, de-professionalisering.

Tatiana C Madrid
MKV, Examensarbete , vt17
1017
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.