“MAN VILL JU BYGGA UPP ETT SAMHÄLLE DÄR KVINNORS KROPP INTE ÄR NÅGOT SOM GÅR ATT KÖPA, MEN SEN FORTSÄTTER DE GÖRA DET MER NORMALT ATT SÄLJA BILDER AV SIN KROPP”

En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors resonemang kring OnlyFans-främjande innehåll i sociala medier

thumbnail of 1165

Syfte: Att analysera hur svenska kvinnor inom åldrarna 18-24 resonerar kring OnlyFans-främjande innehåll som kvinnliga OnlyFans-kreatörer förmedlar via sina andra sociala medie-kanaler.

Teori: Normativ femininitet, Relationsskapande i sociala medier.

Metod: Kvalitativa intervjustudier med exempel-material.

Material: Fem stycken intervjuer med kvinnor mellan 18-24 år.

Resultat: Studien visar att samtliga respondenter har bildat sig en god uppfattning om plattformen i diverse olika sammanhang. De uppger att de vid upprepade tillfällen tagit del av OnlyFans-främjande innehåll i sina flöden på sociala medier. Respondenterna fördömer inte de kvinnliga kreatörerna, utan riktar kritik åt strukturella patriarkala modeller som förtrycker kvinnor i stort. Det främjande innehållet upplevs vara till för att locka följare till OnlyFans, samt till sina andra sociala medie-kanaler. Respondenterna uppfattar inte innehållet som autentiskt och uttrycker en oro över att det kan ha negativ inverkan på yngre kvinnor som tar del av innehållet, något som kan vidare bidra till en normalisering av sexarbete.

Katarina Bergroth
MKV, Examensarbete , vt21
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.