Man vill ju inte känna sig som ett blåbär …

Studenters barriär och informationsbehov i samband med ansökan till högre utbildning

Abstract Titel: Man vill ju inte känna sig som ett blåbär – Studenters barriärer och informationsbehov i samband med ansökan till högre utbildning Författare: Elin Johansson och Linda Karlsson Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, Fördjupningskurs Termin: Höstterminen 2006 Syfte: Att identifiera studenters barriärer på sin väg mot högre studier samt se vilka nya barriärer som uppkommer efter det att studierna påbörjats. Metod: Kvalitativ intervjustudie, Time-Line intervju Material: Nio intervjuer med strategiskt utvalda studenter ur fyra kategorier, studievana eller ej samt svensk etnicitet eller ej. Samtliga är studenter på grundkurs vid samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet Huvudresultat: Det övergripande resultatet i undersökningen är att vi ser två starka grupper bland studenterna, De krävande och De nöjda. Dessa två grupper har olika förhållningssätt till information och syn på sig själva då de stöter på sina barriärer. Samtliga i gruppen De krävande kommer från studievana hem och samtliga studenter i gruppen De nöjda från icke studievana hem. Det finns skillnader i vilka barriärer de två grupperna upplever. De krävande upplever mer praktiska barriärer i ansökningsprocessen, De nöjda däremot upplever istället övergripande problem som behörighetsproblematik som sin främsta barriär. Vi kan också se en stark etnisk aspekt bland De krävande där gruppen med annan än svensk etnicitet i högre utsträckning upplever ett krav och pådrivning hemifrån. I gruppen De nöjda ger samma etniska grupp det motsatta resultatet och visar på den minsta pådrivningen och istället sker allt på egna initiativ. Slutsatsen vi kan dra av denna indelning är att genom olika bakgrunder skapar studenten själv eller med hjälp av andra olika förutsättningar för sig själva. Både vad gäller att hamna i eller undvika grundläggande barriärer som behörighetsproblematik eller att uppleva fler barriärer av mer praktisk karaktär på grund av att man vet lite, men inte allt

Elin JohanssonLinda Karlsson
MKV, Examensarbete , ht06
602
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.