MED SIKTE PÅ ATT ATTRAHERA KOMPETENS

En kvalitativ studie om en kommuns översättning av strategisk kommunikation kring arbetsgivarvarumärke

Syfte: Syftet med uppsatsen är att få förståelse för hur idén om att kommunicera strategiskt kring arbetsgivarvarumärket har översatts i kommunen, enligt de respondenter som intervjuats

Teori: Översättningsteori

Metod: Kvalitativa djupintervjuer

Material: Sju stycken djupintervjuer med medarbetare från olika kommunikations- och HR- avdelningar i kommunen

Resultat: Respondenterna upplever det som självklart för kommunen att arbeta med strategisk kommunikation kring arbetsgivarvarumärket. De menar att kommunen behöver synas och kommunicera vad de kan erbjuda för att attrahera kompetens och uppnå deras övergripande samhällsuppdrag. Att idén med arbetsgivarvarumärke härstammar från den privata sektorn påverkar inte hur kommunen har översatt idén till deras organisation i någon större utsträckning, enligt flera av respondenterna. De menar att de kommunicerar likt med företag i den privata sektorn på grund av att de i slutändan konkurrerar om samma arbetskraft och kompetens. Det kan förstås som att respondenterna ser kommunen som en marknadsaktör på samma villkor som andra organisationer. Samtidigt är översättningen komplex på grund av kommunens karaktärsdrag som organisation i offentlig sektor. Därför adderar och subtraherar de element i översättningen för att tillvägagångssättet och innehållet av arbetsgivarvarumärket ska fungera i deras organisationskontext.

Alice Karlsson
MKV, Examensarbete , vt18
1058
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.