Med(ie)borgare i klassrummet

en kvalitativ studie om mediekunnighet i grundskolans läroplan

Titel Med(ie)borgare i klassrummet – en kvalitativ studie om mediekunnighet i grundskolans läroplan Författare Emma Olofsson, Elin Stadberg Olsson Kurs Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap Termin Höstterminen 2012 Handledare Annika Bergström Sidantal 35 (exklusive abstract, innehålls- och källförteckning samt bilaga) Syfte Vilken form av mediekunnighet uppmuntrar skolans styrdokument till? Metod och material Kvalitativ textanalys och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Huvudresultat Skolans styrdokument uppmuntrar till ett ökat medieanvändande, en kritisk medieförståelse och en förståelse för hur olika aktörer påverkar information samt ett aktivt samhällsdeltagande i och via medier. Styrdokumentet är dock formulerat på ett sätt som lämnar stort utrymme för olika tolkningar, vilket kan påverka i vilken utsträckning mediekunnighet förekommer i undervisningen.

Emma Olofsson och Elin Stadberg Olsson
MKV, Examensarbete , ht12
815
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.