Medievåld

Ungdomars föreställning om medievåld

Abstract Titel: Ungdomars föreställningar om medievåld Dokument: C- uppsats Författare: Peter Grönberg. Institution: Journalistik och Masskommunikation Handledare: Birgitte Christiansen Tid: Höstterminen 2000 Sidantal: Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap Nyckelord: Media, våld, socialpsykologi Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att försöka få en inblick i ungdomarnas föreställningar om medievåld och vad som påverkar dem. Jag har använt oss av en hermenutisk ansats med kvalitativ metod., och utgått från etnografiska och receptionella angreppssätt. Enskilda intervjuer har varit den främsta källan för informationshämtandet. Jag har valt att angripa problemet ur tre perspektiv: En bakgrundsöversikt av medieanvändning, moralisk panik samt medieeffekter som knyts samman till de resultat jag fick i intervjuen. Intervjuerna analyseras med hjälp av kulturella och socio -analytiska redskap, som belyses i den teoretiska genomgången Resultat:

Peter Grönberg
MKV, Examensarbete , ht00
376
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.