Miljöportalen

Målgruppsanalys och målformulering inför lanseringen av Göteborgs miljövetenskapliga centrums miljöforskningsportal

Abstract Titel MILJÖPORTALEN – Målgruppsanalys och målformulering inför lansering av Göteborgs miljövetenskapliga centrums miljöforsknings portal. Författare Anders Rick Kurs Påbyggnadskurs i medie- och kommunikationsvetenskap vid JMG, Göteborgs Universitet vårterminen 2001 Syfte Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar det finns att kommunicera miljöinformation via Internet till svenska ungdomar. Material och metod Riks-SOM-undersökningen 1999 där undersökningen har sållats ned till att endast gälla ungdomar mellan 15-19 år. Vidare har endast de frågor som berör studien och åldersgruppen använts. Huvudresultat Huvuddelen av ungdomsgruppen består av medlemmar i den medvetna och latenta gruppen. Vissa skillnader i kommunikationsbenägenhet kan skönjas mellan kön och boendesituation. I övrigt har ungdomars Internetbruk undersökts. Resultaten av detta är att ungdomars bruk är utbredd och tillgången hög. Målformuleringen visar att det kan vara rimligt att räkna med 1000 besökare ur målgruppen under det första året..

Anders G Rick
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt01
MG105
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.