Min kollega Radion

En kvantitativ studie av ensamföretagarens radiolyssnande i staden och på landet

Abstract Titel Min kollega radion Författare Ulf Nylén Kurs Media- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs C Termin Vårterminen 2006 Syfte Uppsatsen undersöker ensamföretagares radiolyssnande under åren 2002 till 2004. Syftet är se om ensamföretagares radiolyssnande och förtroende för radions innehåll skiljer sig från övriga yrkesgrupper och därmed kan tas som en indikation på att radiomediet spelar en social roll för människor som arbetar ensamma. Uppsatsen undersöker också om relationen mellan landsbygd och stad hade någon inverkan på ensamföretagares radiolyssnande och förtroende för radions innehåll under de aktuella åren. Metod Kvantitativ analys av enkätmaterial Material Delar av materialet från Riks SOM II undersökningarna 2002-2004 Huvudresultat Ensamföretagare lyssnar generellt inte mer på radio än övriga yrkesgrupper. En svagt positiv effekt på radiolyssnandet kan dock spåras när det gäller Sveriges Radio P1. Sveriges Radio P4 har en stark ställning bland ensamföretagarna på landsbygden. Förtroendet för radions innehåll påverkas mest av respondenternas olika utbildningsnivåer men också av skillnaden mellan stad och land. Landsbygdsfaktorn påverkar ensamföretagarnas förtroende för innehållet i alla Sveriges Radios kanaler positivt. Ensamföretagarfaktorn kan inte sägas ha någon större påverkan på förtroendet, varken positiv eller negativ.

Ulf Nylén
MKV, Examensarbete , vt06
585
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.