”NÄR OBJEKTIVITET STÄLLS MOT SUBJEKTIVITET”

En kvalitativ intervjustudie om PR-konsulters
uppfattning av medierelationer

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur PR-konsulter upplever att deras arbete med medierelationer skiljer sig åt när de arbetar med journalister respektive influencers samt få djupare förståelse för hur de utvecklat sitt strategiska arbete gentemot dessa två aktörer.

Teori: Det teoretiska ramverket utgår från Mediating the model, Word-of-mouth och Medielogik Metod: Metoden utgörs av en kvalitativ intervjustudie.

Material: Det empiriska materialet består av sju samtalsintervjuer med verksamma PRkonsulter.

Resultat: Studiens resultat visar att valet av strategi bygger på karaktären hos journalister och influencers där journalister drivs av en objektivitet medan influencers drivs av subjektivitet. Nya medier och influencers har ökat möjligheten att nå ut till en yngre målgrupp och samtidigt personifiera ett budskap, samtidigt som traditionella medier med sin pressetiska bakgrund står högt i förtroende hos allmänheten och är mer mottagliga för PR-konsulter än förr. På grund av traditionella mediers karaktär kan de aldrig garantera kunden exponering, PR-konsulter måste därför i arbetet med journalister förhålla sig till deras medielogik och anpassa sin retorik och material. På samma sätt krävs ett annorlunda förhållningssätt gentemot influencers. Samarbeten med influencers sker ofta via betalning och PR-konsulter kan därför i större
utsträckning än med journalister garanteras exponering. Vidare har dock en influencers agerande och uttalande stor kraft att påverka avsändaren av budskapet, positivt såväl som negativt. Slutligen fyller de två aktörerna olika funktioner i PR-konsulters strategiska arbete och därför läggs det stor vikt på syftets relevans, för PR-konsulter är det avgörande eftersom beroende på vilken målgrupp de önskar nå kommer det att styra valet och deras tillvägagångssätt.

Chalene Johansson & Hanna Aronsson
MKV, Examensarbete , vt18
1045
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.