“Nya Tider – skildringar av ett samhälle i förfall”

En kvalitativ studie av innehållet i tidningen Nya Tider

thumbnail of 976

Examensarbete: 15 hp
Program:
Medie- och kommunikationsvetarprogrammet med inriktning PR,
opinionsbildning och omvärld
Nivå: Grundnivå
Termin/år: Ht/2016
Handledare: Johanna Arnesson
Kursansvarig: Malin Svenningsson
Sidantal: 46
Antal ord: 19 701
Nyckelord:
Nya Tider, Alternativ media, Framing theory, högerpopulism, rasism, invandring, nyhetsrapportering, kultur, politik, media.
Syftet med studien är att undersöka den verklighet som beskrivs i
Nya Tider. Rasim, gestaltningsteori, andrafiering, etnifiering, rasifiering,
kulturell rasism, banal nationalism Etnographic Content Analysis
55 artiklar tagna ur fyra nummer av Nya Tider. Vecka 23 och 40 år
2015 samt vecka 5 och 23 år 2016.
Studiens resultat visar att en majoritet av de undersökta artiklarna
berör migration och personer med invandrarbakgrund, som beskrivs
som ett samhälleligt och ekonomiskt problem. De ses som en enhetlig grupp, snarare än individer, och beskrivs som giriga, våldsamma och kriminella. Det svenska samhället beskrivs vara i kris och välfärden anses hotad. Politiker och media beskrivs som undertryckta av den politiska korrektheten och rädslan för att bli kallad rasist. Nya Tider lyfter också upp utländska politiska
förebilder i form av nationalkonservativa partier runtom i Europa.
Resultaten visar också att islam och mångkultur är återkommande
ämnen i tidningen och skildras som hot mot det svenska samhället.

Fredrika Fröjd Emma Posner
MKV, Examensarbete , ht16
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.