På det området ser vi inga problem

Ett jämställdhetsprojekts förutsättningar bland småföretag

Abstract Titel På det området ser vi inga problem – Ett jämställdhetsprojekts förutsättningar bland småföretag Författare Heidi Lall Kurs Påbyggnadskurs, medie- och kommunikationsvetenskap Termin Höstterminen 2002 Syfte Syftet med denna studie är att med hjälp av analys av erfarenheter från tidigare jämställdhetsprojekt och analys av målgruppens förutsättningar, erfarenheter och inställningar ta fram förslag till hur man i projektet bör möta företagen och hur projektets spridningssteg kan utformas. Metod Kvalitativ metod Material Litteraturgenomgång samt nio samtalsintervjuer med nio företags vd:n Huvudresultat Det behövs mer kunskap på jämställdhetsområdet. Lönsamhet anges ofta som argument till jämställdhetsarbete men argumenten verkar inte vara helt accepterade ute bland företagen. Företagsledningens involvering eller stöd spelar ofta en viktig roll i ett projekts framgång. Informell, personlig och spontan kommunikation är tydliga kännetecken för småföretagens internkommunikation. Respondenterna ser inga problem på jämställdhets-området i de egna företagen. Man anser dock att motivationen till att arbeta med jämställdhetsfrågor är låg i sina respektive företag. Respondenterna vill främst ha konkret hjälp på jämställdhetsområdet och många nämner jämställdhetsplanen som en sak man skulle tänka sig att få hjälp med. Personliga kontakter och ett litet antal deltagare är saker som de framhåller som viktiga i ett projekt av den här typen. För respondenterna är det även viktigt att man konkret kan se vad man kan få ut av projektet. Ett av de förslag som jag ger till den fortsatta utformningen av projektet är att man borde försöka få företagsledarna informerade och involverade. Ett annat råd är att satsa på ett utbildningstillfälle som grundar sig på konkret hjälp och goda exempel och att på ett tydligt sätt visa vad ett deltagande i projektet innebär och kan resultera i redan när man informerar om de kommande aktiviteterna. Bra vore också att försöka anordna aktiviteter i mindre grupper och man kan med fördel kan dela i in målgruppen i mindre grupper utifrån till exempel företagens storlek. Istället för att hålla lönsamhetsaspekten ett centralt budskap skulle det vara bra att satsa mer på att visa vad företag konkret kan få ut av projektet

Heidi Lall
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt02
MG124
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.