#Plasticsurgerycheck

En kvalitativ studie av hur unga svenska tjejer resonerar kring
skönhetskirurgifrämjande innehåll på TikTok

Syfte: Studiens syfte är att bidra med fördjupad förståelse för hur unga tjejer resonerar kring
exponering för skönhetskirurgifrämjande innehåll på det sociala mediet Tiktok.

Teori: Social kognitiv teori, Kultivationsteori, Social jämförelseteori

Metod: Kvalitativ semistrukturerad intervjustudie

Material: Studien bygger på transkriptioner av fyra parintervjuer. Studiens urval bestod sammanlagt av åtta i ntervjupersoner; tjejer i åldrarna 13-15.

Resultat: Studien visar att de unga tjejerna frekvent exponerades för skönhetskirurgifrämjande
innehåll på TikTok. Samtliga deltagare upplevde att innehållet bidrog till påverkan, i någon mån, kopplat till den egna kroppsbilden och viljan att genomgå skönhetskirurgi. Utifrån tjejernas uttalanden kunde exponering för frekventa mediebilder som främjar skönhetskirurgi, kopplas till upplevd press, missnöje kring den egna kroppen, samt ökad vilja att genomgå kosmetisk kirurgi. Vidare identifierades ett flertal skönhetsideal
som innehållet troddes bidra till. Gemensamt för deltagarna var bilden av att skönhetskirurgi numera blivit normaliserat – kanske till och med önskvärt – och att det skönhetskirurgifrämjande innehållet sannolikt kommer fungera som en förstärkande faktor i denna trends fortsatta utveckling.

Linn Sternvik
MKV, Examensarbete , vt21
1161
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.