”POLISEN UPPMANAR MÄNNISKOR ATT STANNA HEMMA OCH UNDVIKA CITY”

En kvalitativ studie av två myndigheters kriskommunikation i samband med terrordådet på Drottninggatan

thumbnail of 1030

Abstract
Uppsats/Examensarbete:
15 hp
Program och/eller kurs:
MK1500 Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå:
Grundnivå
Termin/år:
Ht 2017
Handledare:
Orla Vigsö
Kursansvarig:
Malin Svenningsson
Sidantal:
42
Antal ord:
16518
Nyckelord:
Kriskommunikation, terrorism, sociala medier
Syfte:
Studiens syfte är att undersöka och utvärdera Polisen Stockholms och Krisinformations kommunikation på Twitter under terrordådet i Stockholm samt att ta reda på vad representanter från ansvariga myndigheter anser om kommunikationsinsatsen, utifrån ett i huvudsak sändarperspektiv.
Teori:
Social-Mediated Crisis Communication Model, Kriskommunikation 2.0 och Organisatoriskt lärande.
Metod:
Kvalitativ innehållsanalys av Twittermaterial samt kvalitativa intervjuer med representanter från Polisen Stockholm och Krisinformation.se.
Material:
Twitterflöden från Polisen Stockholm och Krisinformation.se samt intervjumaterial från respektive aktör.
Resultat:
Myndigheterna var i stora drag nöjda med hur de agerat i kriskommunikationen och samarbetet mellan de båda hade enligt dem själva fungerat. Inom Stockholmspolisen verkar det finnas vissa problem i hur kommunikationsresurserna inom organisationen fördelas, då de upplever ett allt högre behov av att kommunicera i sociala medier. Krisinformation och Polisen skulle båda vinna på ett mer utpräglat samarbete med en tydligare ansvarsfördelning, för att effektivisera kommunikationen inom båda organisationer. Något som också skulle kunna bidra till att Krisinformation får ökad kännedom bland allmänheten.

Holger Brundin, Olof Mattson
MKV, Examensarbete , ht17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.