FÖRÄNDRAR MÄN SIN INTERNETANVÄNDNING NÄR DE BLIR PAPPOR?

En kvalitativ intervjustudie om fäders behov av sociala nätverk

Abstract
Uppsats/Examensarbete: 15 hp
Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Termin/år: Höstterminen 2017
Handledare: Gustav Persson
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Sidantal: 41
Antal ord: 15 277
Nyckelord:
Fäder, tillhörighetsbehov, internet, sociala nätverk, föräldrainformation,
konsumtion, fäder och sociala medier, sociala behov, influensteori.
Syfte: Att undersöka fäders olika behov av social interaktion och information om föräldraskap ur ett digitalt konsumtionsperspektiv.
Teori: Maslows behovshierarki, Hofstedes teori om kulturella skiljaktigheter, Baumans konsumtionsteori och Cialdinis influensprincip.
Metod: Kvalitativ metod i form av intervjuer.
Material: Mailintervjuer med 10 respondenter i åldrarna 27 till 37 år.
Resultat: Respondenterna i undersökningen använder inte internet för att skapa ny social interaktion, där vid lag ändrar man inte sitt beteende utan man använder samma kanaler som man alltid har gjort innan man blev pappa. När man ska söka information om någonting som rör ens föräldraskap så kommer inte specifika föräldranätverk till större
nytta. Då det handlar om social interaktion och ett generellt behov av social gemenskap, nöjer sig de flesta med Facebook som nätverkstjänst, vilket kan bero på skilda vanesaker. Undersökningen visar på att internet inte enbart utnyttjas för att skapa ny social interaktion, där vid lag ändrar man inte sitt beteende utan man använder samma kanaler som man alltid har gjort innan man blev pappa. Det föreligger alltså ingen större förändring i beteendet kring hur internetkonsumtionen av sociala nätverk ser ut, beroende på föräldraskap eller om man är en blivande far. Det är i alla fall inget som
kan identifieras markant.

Linnéa Thörnqvist
MKV, Examensarbete , ht17
1031
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.